Tiêu điểm
TT08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội.

TT08/2013/TT-BNV ngày 31/7/2013 của Bộ Nội.

Căn cứ Nghị định số 61/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;Căn cứ Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 ...
Liên kết website
Số lượt người truy cập
Hôm nay : 44
Dữ liệu đang được cập nhật!
Thư viện ảnh