A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 trường THCS Đông Yên

 

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022

 

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

Căn cứ Thông tư số 18/2014/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT bổ sung vào điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng GD&ĐT;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 2, khoản 2 Điều 4, điểm d khoản 1 và đoạn đầu khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT ban hành kèm theo Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT;

Căn cứ Điều lệ Trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành theo thông tư số 32/2020/TT-BGD&ĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Kế hoạch số 15/KH-PGDĐT ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo An Biên, về việc tuyển sinh lớp 6 Trung học cơ sở năm học 2021- 2022;

Nay trường THCS Đông Yên xây dựng kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2022 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

          1. Mục đích

- Huy động tất cả học sinh trong độ tuổi học lớp 6 thuộc địa bàn xã Đông Yên và đến học tại trường THCS Đông Yên.

         - Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh tàn tật, khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em lang thang cơ nhỡ được đến trường học tập, đảm bảo nhiệm vụ phổ cập giáo dục trên địa bàn xã Đông yên.

2. Yêu cầu

 - Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 được thực hiện theo đúng các văn bản hướng dẫn hiện hành.

- Việc tuyển sinh đảm bảo kế hoạch phát triển giáo dục của địa phương.

- Tuyển sinh đảm bảo an toàn, nghiêm túc, minh bạch, công khai, công bằng.

 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH LỚP 6

          1. Phương thức tuyển sinh lớp 6

Tuyển sinh lớp 6 bằng phương thức xét tuyển

2. Đối tượng tuyển sinh lớp 6

- Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học (196 em trong địa bàn)

- Học sinh 11 tuổi (sinh năm 2010). Các trường hợp sau đây được vào học ở tuổi cao hơn tuổi quy định: Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở tuổi cao hơn 03 tuổi so với tuổi quy định. Nếu thuộc nhiều trường hợp, chỉ áp dụng một quy định cho một trong các trường hợp đó.

3. Hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6

- Hồ sơ tuyển sinh gồm:

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Học bạ cấp tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ.

- Thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh: Từ ngày 21/6/2021 đến ngày 31/7/2021.

- Địa điểm nhận hồ sơ:

+ Văn phòng điểm B (Điểm ấp Cái Nước): Nếu học sinh đăng ký học tại điểm B (Điểm ấp Cái Nước).

+ Văn phòng điểm chính (Điểm ấp Xẻo Đước 2): Nếu học sinh đăng ký học tại điểm chính.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trình Phòng GD&ĐT phê duyệt.

- Lập tờ trình trình cấp có thẩm quyền thành lập Hội đồng tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2022 (gửi trước ngày 28/4/2021)

- Thông báo hồ sơ, thời gian và địa điểm nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 cho học sinh và phụ huynh học sinh biết vào trước ngày 31/5/2021 (thông qua các trường Tiểu học và niêm yết tại bảng thông tin nhà trường).

- Hội đồng tuyển sinh lớp 6 đặt tại trường THCS Đông Yên tổ chức nhận hồ sơ và xét tuyển, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kết quả trúng tuyển vào lớp 6 năm học 2021-2022 trước ngày 31/7/2021.

Nơi nhận:                                                                     HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD&ĐT An Biên;

- UBND xã Đông Yên;

- Lưu VT; niêm yết tại VP

 

 Trần Hoàng Khanh

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết