Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra học kỳ I năm học 2020-2021

Kính gửi: Tổ các trưởng chuyên môn trường THCS Đông Yên

Thực hiện Công văn số 2079/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 30/8/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022; Công văn 2447/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 30/9/2021 về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá định kì cấp THCS, THPT từ năm học 2021-2022; Công văn số 3259/ SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 06/12/2021 về việc hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2021-2022.

Căn cứ hướng dẫn 107/PGDĐT-THCS ngày 06 tháng 12 năm 2021 của Phòng GD-ĐT An Biên về việc hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2021-2022.

Do dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phúc tạp, trường THCS Đông Yên hiện vẫn cho học sinh tạm dừng đến trường và tổ chức dạy học qua các hình thức trực tuyến. Vì vậy Trường THCS Đông Yên xây dựng kế hoạch hướng dẫn ôn tập, tổ chức kiểm tra học kì I năm học 2021-2022 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

- Nhằm đánh giá đúng việc thực hiện chương trình, quá trình tổ chức dạy học của giáo viên và đánh giá năng lực, phẩm chất của học sinh trung học trong học kì I năm học 2021-2022.

- Kết quả kiểm tra học kì I năm học 2021-2022 là cơ sở để các cấp quản lý, giáo viên đánh giá quá trình tổ chức dạy học, rút ra những kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, quản lý và thực hiện của đơn vị, từ đó góp phần thúc đẩy việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục tại đơn vị.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì I phải đảm bảo công bằng, khách quan, phù hợp với điều kiện học tập của từng nhóm đối tượng, đánh giá được năng lực và ý thức học tập của từng học sinh; đảm bảo phù hợp với điều kiện dạy học trong phòng, chống dịch Covid-19.

- Tổ chức ôn tập, củng cố, hướng dẫn bổ sung nội dung kiến thức phù hợp theo từng nhóm đối tượng học sinh học tập trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19 trước khi tổ chức kiểm tra học kì I.

- Xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đánh giá cuối kì I phù hợp với điều kiện dạy và học của đơn vị; tổ chức biên soạn đề kiểm tra theo hướng dẫn tại Công văn 2447/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 30/9/2021, tiến hành tổ chức kiểm tra nghiêm túc theo đúng yêu cầu của chương trình, đảm bảo an toàn, chính xác, bảo mật tuyệt đối.

- Nội dung đề kiểm tra phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ và phù hợp với đối tượng học sinh của trường. Đề kiểm tra phải thể hiện đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh, phân hóa trình độ học sinh và phù hợp với thời gian quy định.

- Việc tổng hợp, báo cáo kết quả học tập xếp loại học lực, hạnh kiểm của học sinh trung học trong học kì I phải đảm bảo đúng quy trình, tính trung thực, chính xác theo đúng thời gian quy định; những thông tin về đánh giá xếp loại phải được công khai cho giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh được biết.

II. Nội dung, hình thức kiểm tra

- Nội dung bài kiểm tra, đánh giá cuối kì I được thực hiện theo nội dung đã được điều chỉnh tại Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16/9/2021 của Bộ GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022. Không kiểm tra, đánh giá đối với những nội dung được hướng dẫn: học sinh tự đọc, học sinh tự học, học sinh tự làm, không yêu cầu thực hiện.

- Đối với lớp 6: Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT nội dung kiểm tra thực hiện theo chương trình, bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình các môn học, hoạt động giáo dục và hướng dẫn thực hiện trong điều kiện phòng, chống Covid-19.

- Đối với các lớp từ 7 đến 9 Thực hiện theo Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TTBGDĐT 12/12/2011.

- Đề kiểm tra kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận với trắc nghiệm khách quan (trừ môn ngữ văn), giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành trong các bài kiểm tra. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng, vận dụng cao.

- Tổ chức kiểm tra học kì I bằng hình thức trực tuyến.

III. Thời gian tổ chức kiểm tra học kì I

1.1. Thời gian kiểm tra: Tổ chức kiểm tra học kì I sau tuần 17 của năm học.

+ Khối 9: Từ ngày 03/01/2022 đến ngày 07/01/2022.  

+ Khối 6; 7; 8: Từ ngày 17/01/2022 đến ngày 21/01/2022.

* Lịch kiểm tra học kì I

Các môn Thể dục (hoặc GDTC), Nghệ thuật (hoặc Âm nhạc, Mĩ thuật), Tin học, Hoạt động trãi nghiệp, hướng nghiệp, Giáo dục địa phương, kiểm tra theo TKB trước 1 tuần, các môn còn lại có lịch cụ thể sau:

* Lưu ý: Ở khối 6 các môn ( GDTC, Nghệ thuật, Hoạt động trải nghiệm, hướng nghiệp, Nội dung giáo dục địa phương). Kết quả học tập được đánh giá bằng nhận xét theo 01(một) trong 02 (hai) mức: Đạt, Chưa đạt. Đối với các môn học đánh giá bằng nhận xét ở mỗi học kì Đánh giá thường xuyên 02 lần. Đánh giá định kì trong mỗi học kì bằng nhận xét 01 lần đánh giá giữa kì và 01 lần đánh giá cuối kì.

1.2. Thời gian làm bài kiểm tra: Đối với các môn học có từ 70 tiết/năm học trở xuống là 45 phút; đối với môn học có trên 70 tiết/năm học từ 60 phút đến 90 phút.

Căn cứ vào tình hình dạy và học của từng môn ở các khối lớp, các tổ trưởng chuyên môn xây dựng đề kiểm tra học kì phù hợp thời gian đối với từng môn.

IV. Tổ chức ôn tập, biên soạn đề và tổ chức kiểm tra học kì I

- Căn cứ theo kế hoạch dạy học ban hành đầu năm học và theo hướng dẫn này, cơ sở giáo dục chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng hướng dẫn ôn tập và tổ chức ôn tập cho các em học sinh để việc kiểm tra học kì I đạt kết quả.

- Kiểm tra được những kiến thức cốt lõi, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của học sinh trung học, nội dung kiến thức tích hợp trong phạm vi chương trình môn học.

- Tổ trưởng chuyên môn triển khai trong tổ hướng dẫn ôn tập, kiểm tra học kì I năm học 2021-2022, căn cứ vào tình hình thực tế về hình thức tổ chức dạy học của tổ và hoàn thành chương trình học kì I theo quy định hiện hành.

V. Bộ đề kiểm tra, giao nhận và in ấn đối với các môn kiểm tra

- Một bộ đề kiểm tra thực hiện theo Công văn 2447/SGDĐT-GDTrH&GDTX ngày 30/9/2021 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn thực hiện kiểm tra đánh giá định kì cấp THCS từ năm học 2021-2022.

- Tổ trưởng phân công ra đề kiểm tra và duyệt đề kiểm tra học kỳ I, gửi qua email(nguyenphuongbinh02@gmail.com) và bản gốc có phê duyệt của tổ trưởng  đối với khố 9 trước ngày 27/12/2021; khối 6,7,8 trước ngày 11/01/2022 BGH theo dõi và chỉ đạo.

VI. Tổ chức rút kinh nghiệm và báo cáo

1. Tổ trưởng yêu cầu giáo viên bộ môn đánh giá rút kinh nghiệm về kết quả học tập của học sinh trong học kì I; điều chỉnh hoặc bổ sung vào kế hoạch của tổ chuyên môn và giáo viên bộ môn để thực hiện trong thời gian tới.

2. Căn cứ kết quả học kì I, Tổ trưởng chỉ đạo thực hiện các biện pháp ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh chưa đạt kết quả cao, đặc biệt chú ý ôn tập, bồi dưỡng cho học sinh lớp 9 đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học, góp phần tăng tỷ lệ học sinh đạt kết quả cao trong kì thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2022-2023.

          3. Các tổ trưởng gửi các mẫu báo cáo kết quả kiểm tra về BGH cùng với báo cáo sơ kết học kỳ I (mẫu sẽ gửi sau) qua email và 01 bản gốc cho Đ/c Bình chậm nhất vào ngày 24/01/2022, để tổng hợp báo cáo về phòng GD&ĐT An Biên.

          Nhận được Công văn này đề nghị các tổ trưởng chuyên môn tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo đúng thời gian. Trong quá trình thực hiện, nếu có gì chưa rõ liên hệ về BGH (Đ/c Khanh hoặc Bình) để được hướng dẫn giải quyết./.                                                                              

Nơi nhận:                                                                             P. HIỆU TRƯỞNG           

- Như kính gửi;                                                                                  

- Lãnh đạo nhà trường;                                                             

- Lưu: VT.  

 

                                                                                                                               Nguyễn Phương Bình


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết