Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022 của Phòng GD - ĐT An Biên

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM HỌC NĂM HỌC 2021-2022

1. Toàn ngành tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, mất cảnh giác với các nguy cơ dịch bệnh. 

2. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ  2020-2025; Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 14/8/2020 của UBND tỉnh Kiên Giang thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 16/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gắn với việc tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết TW 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng”; Chỉ thị của Bộ GDĐT về nhiệm vụ và giải pháp năm học 2021-2022.

4. Nỗ lực thực hiện đúng tiến độ đạt hiệu quả 06 Đề án của ngành GDĐT đã được UBND huyện phê duyệt: Đề án “Phát triển và đẩy mạnh ứng dụng Công nghệ thông tin trong ngành Giáo dục và Đào tạo huyện An Biên giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng thể dục, thể thao trong trường học trên địa bàn huyện An Biên giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và trường trọng điểm huyện An Biên giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn huyện An Biên giai đoạn 2016-2020”; Đề án “Nâng cao chất lượng giáo dục dân tộc trên địa bàn huyện An Biên giai đoạn 2016-2020”.

5. Tích cực phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục; thực hiện đổi mới cơ chế tài chính giáo dục, sử dụng và quản lý có hiệu quả các nguồn đầu tư cho giáo dục. Tiếp tục thực hiện Đề án số 795/ĐA-UBND ngày 05/4/2018 về tinh giản biên chế, giai đoạn năm 2015-2021 của UBND tỉnh Kiên Giang.

6. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục; tích cực xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh trong và ngoài nhà trường; đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội trong học sinh. Thực hiện đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì sĩ số, giảm tỷ lệ học sinh bỏ học đến mức thấp nhất. Tích cực duy trì và giữ vững kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 2, xóa mù chữ mức độ 2 và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

7. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2025. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, lồng ghép với các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác của ngành. Thực hiện tốt công tác quản trị đơn vị. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong công tác quản lý và giảng dạy; thực hiện đạt hiệu quả Đề án dạy học ngoại ngữ ở các cấp học.

8. Toàn ngành hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022; tổ chức nghiêm túc, an toàn, đúng quy chế khi xét TN THCS và tham gia đầy đủ các kỳ thi do Sở GDĐT tổ chức.

9. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động kiểm tra. Tập trung giám sát, chấn chỉnh, ngăn ngừa các tiêu cực về lạm thu, dạy thêm - học thêm trái quy định, xử lý nghiêm các vi phạm của các cơ sở giáo dục và thông báo công khai trước công luận.

10. Tiếp tục triển khai thực hiện các Thông tư 17, 18, 19/2018 của Bộ GDĐT quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn Quốc gia; Thông tư số 11, 12, 17, 18 và 19/2019 của Bộ GDĐT quy chế và chương trình BDTX giáo viên, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông và giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên; Thông tư số 27/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT quy định đánh giá học sinh tiểu học; Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ GDĐT quy định đánh giá học sinh THCS; Thông tư số 28/2020/TT-BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định Điều lệ trường Tiểu học; Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15/9/2020 của Bộ GDĐT ban hành quy định Điều lệ trường THCS...

11. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, hoàn thiện mạng lưới trường, lớp; xây dựng trường trọng điểm, trường đạt chuẩn Quốc gia, trường học thân thiện - an toàn ở các bậc học. Tăng cường công tác quản lý, bảo quản và nâng cao hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học được đầu tư.

12. Đẩy mạnh công tác xã hội hoá các hoạt động giáo dục. Phối hợp với chính quyền địa phương, gia đình và nhà trường trong việc giáo dục học sinh. Phát huy vai trò của các tổ chức Đảng và đoàn thể, thực hiện quy chế dân chủ trong các đơn vị, trường học.

13. Tiếp tục triển khai Nghị quyết 88/2014/QH13, ngày 28/11/2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Thông tư số 32/2018/BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT ban hành chương trình giáo dục phổ thông, đến tất cả cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh, học sinh.

Trên đây là báo cáo sơ tổng kết năm học 2020-2021 một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022 của Phòng GDĐT huyện An Biên./.


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết