Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch PCGD-XMC năm 2021 của BCĐ PCGD-XMC huyện An Biên

UBND HUYỆN AN BIÊN
BAN CHỈ ĐẠO PCGD - XMC
Số:20a/KH-BCĐ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
An Biên, ngày 15 tháng 4 năm 2021

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ năm 2021
Căn cứ Nghị định 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ
cập giáo dục, xóa mù chữ; Thông tư 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của
Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) quy định về điều kiện đảm bảo và nội dung,
quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
Căn cứ Kế hoạch số 755/KH-BCĐ ngày 08/4/2021 của Ban chỉ đạo công
tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện công tác
Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ năm 2021;
Căn cứ kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm
2020, Ban chỉ đạo phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (PCGD, XMC) huyện An Biên
hướng dẫn thực hiện công tác PCGD, XMC năm 2021 như sau:
I. MỤC TIÊU CHUNG
- Tiếp tục duy trì và nâng cao mức độ đạt chuẩn PCGD, XMC các cấp.
- Đảm bảo tất cả trẻ em năm tuổi đều được đến lớp, thực hiện chăm sóc
giáo dục 2 buổi/ngày đủ một năm học nhằm chuẩn bị tốt để trẻ vào lớp một. Duy
trì kết quả PCGDMNTNT.
- Nâng cao chất lượng giáo dục Mầm non, Tiểu học và THCS; trình độ
dân trí, tạo cơ sở đào tạo nguồn nhân lực, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản,
toàn diện về giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương.
- Thực hiện quản lý số liệu, đối tượng PCGD, XMC trên hệ thống theo
Thông tư số 35/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT quy định về
quản lý, vận hành và sử dụng hệ thống thông tin quản lý PCGD, XMC đáp ứng
yêu cầu kiểm tra công nhận.
- Tiếp tục đổi mới các biện pháp thực hiện, cách thức kiểm tra để duy trì
kết quả và nâng cao chất lượng PCGD, XMC năm 2021 và những năm tiếp theo.
II. CÁC CHỈ TIÊU CỤ THỂ
1. Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi
- Đảm bảo đủ phòng học và các quy định khác cho các lớp mẫu giáo; đảm
bảo đủ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị tối thiểu lớp mẫu giáo theo Văn bản hợp nhất
số 01/VBHN-BGDĐT ngày 23/3/2015 của Bộ GD&ĐT về Danh mục đồ dùng -
đồ chơi - thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo viên mầm non.
- Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 10% trở lên.
- Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi mẫu giáo đạt 68% trở lên, trong đó tỷ lệ
huy động trẻ 5 tuổi ra lớp đạt 99% trở lên; trẻ 5 tuổi được học 02 buổi/ngày trong
một năm học (9 tháng) theo chương trình giáo dục mầm non do Bộ GDĐT ban
hành đạt 100%; 100% trẻ 5 tuổi hoàn thành chương trình giáo dục mầm non.
- Nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ, 100% nhóm/lớp trong
trường mầm non được học chương trình giáo dục mầm non và đánh giá theo bộ
chuẩn phát triển trẻ em.
- 09/09 đơn vị xã, thị trấn duy trì đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm
2021.
- Huyện An Biên duy trì đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2021.
2. Phổ cập giáo dục Tiểu học
- Trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt từ 98% trở lên;
- Trẻ 11 tuổi hoàn thành CTTH đạt từ 94,6% trở lên;
- Trẻ 11-14 tuổi hoàn thành CTTH đạt từ 98% trở lên;
- 09/09 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.
- Tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3.
- Đề nghị Sở GDĐT kiểm tra công nhận huyện An Biên duy trì và đạt
chuẩn PCGDTH mức độ 3 thời điểm tháng 12 năm 2021.
3. Phổ cập giáo dục trung học cơ sở
- Thanh thiếu niên từ 15-18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt từ 92% trở lên;
- 09/09 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn PCGDTHCS mức độ 2.
- Phấn đấu 02/09 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn mức độ 3.
- Đề nghị Sở GDĐT kiểm tra công nhận huyện An Biên duy trì và đạt
chuẩn PCGDTHCS mức độ 2 thời điểm tháng 12 năm 2021.
4. Xóa mù chữ
- Tỷ lệ người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ đạt từ 94,2% trở lên;
- 09/09 đơn vị xã, thị trấn đạt chuẩn XMC mức độ 2.
5. Lưu ý: các xã, thị trấn xây dựng đạt chuẩn nông thôn thực hiện theo
quy định tại Công văn số 2038/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 12/5/2017 của Bộ
GDĐT hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG XDNTM (đơn vị đạt chuẩn
nông thôn mới phải đạt chuẩn PCGDMN cho trẻ em 5 tuổi, PCGDTH mức độ 2,
PCGDTHCS mức độ 2, XMC mức độ 2).
III. MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN THỰC HIỆN
1. Kiện toàn BCĐ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
- Cấp huyện: Tổ chức kiện toàn lại BCĐ phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
theo cơ cấu gồm: Trưởng ban là phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp huyện phụ
trách văn hóa, xã hội; phó trưởng ban thường trực là trưởng Phòng Giáo dục và
Đào tạo; các ủy viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể có liên quan của cấp
huyện và chuyên viên phụ trách PCGD-XMC thuộc phòng GDĐT.
- Cấp xã, thị trấn: Tổ chức kiện toàn lại BCĐ phổ cập giáo dục, xóa mù
chữ theo cơ cấu gồm: Trưởng ban là phó chủ tịch ủy ban nhân dân cấp xã, thị
trấn phụ trách văn hóa, xã hội; phó trưởng ban thường trực là hiệu trưởng trường
THCS, THCS&THPT hoặc Tiểu học (đơn vị sử dụng và khai thác tốt hệ thống
phần mềm PCGD-XMC); các ủy viên là đại diện các ban, ngành, đoàn thể có
liên quan của cấp xã, thị trấn và hiệu trưởng các trường trên địa bàn cấp xã, thị
trấn.
2. Hồ sơ quản lý
2.1. Đối với cấp xã, thị trấn
- Hệ thống văn bản chỉ đạo về PCGD-XMC từ Trung ương đến cấp xã
phải được cập nhật đầy đủ, mỗi cấp quản lý lưu vào một sơ mi quản lý riêng, có
mục lục, bìa, sắp xếp theo trình tự thời gian đảm bảo tính hệ thống theo từng
năm.
- Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ (theo mẫu phiếu của Hệ
thống thông tin điện tử phần mềm quản lý PCGD-XMC).
- Sổ theo dõi PCGD-XMC, cập nhật trên sổ và trên máy tính hàng năm
(theo mẫu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC).
- Sổ theo dõi đối tượng chuyển đi, chuyển đến.
- Danh sách các loại quy định tại điểm c điều 26 Nghị định 20/2014/NĐ-
CP, ngày 24/3/2014 của Chính phủ về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.
- Danh sách đối tượng khuyết tật và minh chứng đối tượng trong độ tuổi
được miễn PCGD-XMC (có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền); Danh sách
trẻ khuyết tật có khả năng học tập được tiếp cận giáo dục.
- Hồ sơ mở lớp và kinh phí thực hiện công tác PCGD-XMC (nếu có).
2.2. Hồ sơ đề nghị công nhận cấp xã, thị trấn đạt chuẩn PCGD- XMC
- Tờ trình đề nghị cấp huyện kiểm tra công nhận kết quả PCGD- XMC;
- Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả PCGD-XMC kèm theo các biểu
thống kê (theo mẫu của Hệ thống thông tin điện tử quản lý PCGD-XMC);
- Biên bản tự kiểm tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ;
- Hồ sơ đề nghị gửi cho cấp huyện kiểm tra, công nhận kết quả PCGDXMC cấp xã gồm 02 bộ nộp về bộ phận chuyên môn Phòng GD&ĐT.
3. Đối với cấp huyện
Thực hiện theo hướng dẫn số 1811/SGDĐT-GDTX ngày 30/9/2019 của
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Kiên Giang về việc hướng dẫn thực hiện công tác
PCGD-XMC và Kế hoạch số 755/KH-BCĐ ngày 08/4/2021 của Ban chỉ đạo
công tác Phổ cập giáo dục, xóa mù chữ tỉnh Kiên Giang về việc thực hiện công
tác Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ năm 2021;
IV. QUY TRÌNH KIỂM TRA, CÔNG NHẬN, CÔNG NHẬN LẠI
1. Đối với cấp xã, thị trấn
- Bước 1: Tổ chức phúc tra trình độ văn hoá; nhập thô dữ liệu lên File
Excel và đối chiếu cho chính xác; xuất các biểu mẫu theo quy định; kiểm tra số
liệu; tiến hành thành lập đoàn tự kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện PCGDXMC.
- Bước 2: Lập hồ sơ thô đề nghị cấp huyện kiểm tra. Sau khi nhận kết quả
kiểm tra của cấp huyện, các đơn vị tiến hành xử lý số liệu và Upload lên phần
mềm quản lý PCGD-XMC của Bộ GDĐT và xuất các biểu mẫu hoàn chỉnh,
trình cấp thẩm quyền phê duyệt gửi về BCĐ PCGD-XMC cấp huyện.
Lưu ý:
- Sổ theo dõi PCGD-XMC quản lý theo từng độ tuổi (0-60 tuổi cập nhật
trên sổ và trên máy tính hàng năm).
- Cấp xã chỉ đạo thực hiện công tác phúc tra, cập nhật đầy đủ nội dung
thông tin trong phiếu điều tra hộ gia đình (bản gốc dùng chung cho các cấp
học) và phiếu theo dõi trên máy tính, sổ theo dõi chuyển đi, chuyển đến, danh
sách đối tượng thuộc diện được miễn giảm, sổ theo dõi tổng hợp.
- Cập nhật đối tượng trong độ tuổi theo thứ tự tổ nhân dân tự quản, không
để bỏ sót đối tượng. Đảm bảo chính xác và đủ cơ sở pháp lý theo qui định, ký
mở sổ và tổng hợp, chốt sổ từng năm số đối tượng trong độ tuổi, số chuyển đi,
đến, miễn giảm.
2. Hệ thống mẫu biểu và Hệ thống thông tin điện tử
- Sử dụng hệ thống thông tin quản lí phổ cập giáo dục, xóa mù chữ do Bộ
GDĐT quy định để cập nhật, quản lí và lưu trữ thông tin về kết quả công tác phổ
cập giáo dục xóa mù chữ và chiết xuất, in các mẫu biểu theo qui định.
- Việc khai thác và sử dụng Hệ thống Thông tin điện tử, phần mềm phổ
cập theo Hướng dẫn tại Công văn số 7475/BGDĐT-KHTC ngày 14/10/2013
hướng dẫn triển khai hệ thống thông tin điện tử quản lý phổ cập giáo dục, xóa
mù chữ, trong đó cung cấp phần mềm và các biểu mẫu giao diện cho nhập liệu,
hướng dẫn thời gian lấy số liệu phổ cập, thời gian điều tra, mẫu phiếu điều tra,
thành phần tham gia tổ công tác điều tra các hộ gia đình, thời gian cập nhật số
liệu vào hệ thống.
- Số liệu trên hệ thống phải được cập nhật vào trước thời điểm cấp xã tổ
chức tự kiểm tra, công nhận hoặc công nhận lại đảm bảo đầy đủ, chính xác và
thống nhất với số liệu trong hồ sơ phổ cập giáo dục mầm non cho đối tượng 5
tuổi, phổ cập Giáo dục tiểu học, phổ cập Trung học cơ sở và xóa mù chữ. Trong
quá trình điều tra, yêu cầu cán bộ điều tra phải ghi chép đầy đủ nội dung thông
tin trong phiếu điều tra, tránh bỏ sót (có rà soát đối chiếu số liệu trên giấy trước
khi cập nhật vào phần mềm).
Khi cập nhật, cần nhập đầy đủ thông tin trên Phiếu điều tra vào phần
mềm, đảm bảo chính xác, đủ dữ liệu, các đối tượng trong phiếu điều tra phải có
ngày, tháng sinh đầy đủ.
V. THỜI GIAN KIỂM TRA CÔNG NHẬN
1. Đối với cấp xã, thị trấn
- Phúc tra trình độ văn hóa độ tuổi từ 0-60 và nhập dữ liệu mới trên File
Excel để đối chiếu chậm nhất ngày 15-20 tháng 9 hàng năm.
- Cơ bản hoàn thành file dữ liệu thô trước 30/9/2021.
- Upload dữ liệu từ File Excel lên hệ thống phần mềm, dự kiến hoàn thành
sau 05 ngày khi hệ thống phần mềm PCGD-XMC được mở.
- Hoàn thành hồ sơ đề nghị về cấp huyện công nhận cấp xã, thị trấn đạt
chuẩn PCGD-XMC chậm nhất đầu tháng 10.
2. Đối với cấp huyện
- Tiếp nhận hồ sơ đề nghị của cấp xã, tổ chức đoàn kiểm tra và ra quyết
định công nhận hoặc công nhận lại cho các xã, thị trấn tuần đầu của tháng 12
hàng năm.
- Hoàn thành hồ sơ đề nghị cấp tỉnh kiểm tra công nhận cấp huyện đạt
chuẩn PCGD-XMC theo quy định của BCĐ PCGD –XMC cấp tỉnh.
Nhận được công văn, Ban chỉ đạo PCGD-XMC xã, thị trấn, Hiệu trưởng
các đơn vị trường có liên quan triển khai, chỉ đạo thưc̣ hiêṇ nghiêm túc. Trong
quá trình thực hiện nếu có vướng mắc , phản ánh về Phòng GDĐT để kịp thời
hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- VP HĐND &UBND;
- BCĐ PCGD-XMC huyện;
- Lãnh đạo Phòng GDĐT;
- Các cơ sở GDMN và PT trên địa
bàn huyện;
- Các bộ phận CM Phòng GDĐT;
- Lưu: VT, hungth.ab.
TM. BAN CHỈ ĐẠO
PHÓ TRƯỞNG BAN
TRƯỞNG PHÕNG GD&ĐT
Nguyễn Văn Öt Thương


LỊCH CÔNG TÁC PCGD, XMC NĂM 2021
(Kèm theo Kế hoạch số 20a/BCĐ-PCGD,XMC ngày 15/4/2021
của Ban chỉ đạo PCGD, XMC huyện An Biên)

Thời gianNội dung công việc
Tháng 5- 6/2021- Đến 15/6/2021 hoàn tất việc cập nhật trẻ hoàn thành chương
trình giáo dục mầm non 5-6 tuổi; học sinh lớp 5 hoàn thành
CTTH năm học 2020-2021.
Tháng 7/2021- Xây dựng KH huy động trẻ 5 tuổi, trẻ 6 tuổi, trẻ bỏ học, học
muộn ra lớp, đến trường.
Tháng 8/2021- Triển khai thực hiện công tác tuyển sinh, huy động trẻ ra lớp.
Tháng 9-11/2021- Cập nhật, hoàn thành hồ sơ, rà soát các tiêu chuẩn PCGD,
XMC các cấp, cập nhật đối tượng trẻ đang học.
- Các đơn vị cơ sở hoàn thành cập nhật dữ liệu, hoàn chỉnh hồ
sơ, biểu mẫu trước 20/9/2021.
- Cơ bản hoàn thành file dữ liệu thô và tự kiểm tra PCGD,
XMC trước 30/9/2021.
- Xã, thị trấn đề nghị huyện, thị xã, thành phố kiểm tra công
nhận hoặc công nhận lại PCGD, XMC.
- Huyện kiểm tra công nhận, công nhận lại các đơn vị cơ sở;
hoàn chỉnh hồ sơ cấp huyện, hoàn thành trước 08/10/2021;
- Đề nghị Tỉnh về kiểm tra kỹ thuật PCGD, XMC huyện từ
ngày 15 -29/10/2021.
- Tỉnh kiểm tra công nhận, công nhận lại PCGDTH huyện (02-
16/11/2021); hoàn chỉnh hồ sơ nộp cấp tỉnh;
Tháng 12/2021-
01/2022
- Tổng kết công tác PCGD, XMC năm 2021 và triển khai
phương hướng năm 2022.
- Đề nghị Sở GDĐT đề nghị Bộ GDĐT kiểm tra công nhận tỉnh
Kiên Giang đạt chuẩn PCGD, XMC năm 2021. Kiểm tra công
nhận tỉnh đạt chuẩn PCGDTH mức độ 3, PCTHCS mức độ 2.
- Tiếp Bộ GDĐT về kiểm tra công nhận công tác PCGD, XMC
năm 2021 tỉnh Kiên Giang.

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết