Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kế hoạch thực hiện Chuyên đề toàn khóa-Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

KẾ HOẠCH

thực hiện Chuyên đề toàn khóa-Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường,

khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”

----

 

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU, ngày 07-7-2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chuyên đề toàn khóa-Chuyên đề năm 2021 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”; Ban Thường vụ Huyện  ủy xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:

 

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Để thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt hiệu quả thiết thực cần quán triệt, tập trung làm tốt  3 nội dung: học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ, đảng viên.

- Tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung, giá trị và ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cấp ủy, địa phương, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện, phải đề cao và phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhất là cấp ủy viên, cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Coi trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng để bảo đảm cho việc học tập và làm theo Bác được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, thực chất. Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan dân cử, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị- xã hội, nhân dân đối với cán bộ, đảng viên trong thực hiện quy định nêu gương.

 

 


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết