Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

KẾ HOẠCH

Sinh hoạt chuyên đề năm 2022

------

Căn cứ vào Hướng dẫn số 12-HD/BTCTW, ngày 06 tháng 7 năm 2018 của Ban Tổ chức Trung ương một số vấn đề nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện Công văn số 01-HD/HU ngày 06 tháng 9 năm 2021 của Ban thường vụ Huyện uỷ về việc hướng dẫn một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Căn cứ vào kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Đảng ủy xã Đông Yên, về việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ.

Nay chi bộ Trường THCS xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2022 của chi bộ cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Mục đích

Làm cho cán bộ và đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ; ý nghĩa quan trọng của việc nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đối với việc nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Việc đổi mới nội dung, hình thức và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ phải gắn với đẩy mạnh thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; làm cho mọi đảng viên nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện tốt nghị quyết của chi bộ và của cấp ủy cấp trên; bảo đảm tính lãnh đạo, tính giáo dục và tính chiến đấu để chi bộ thực sự là nơi lãnh đạo, quản lý, giáo dục, rèn luyện và bồi dưỡng cán bộ, đảng viên;

2. Yêu cầu

Thông qua sinh hoạt chi bộ mỗi cán bộ, đảng viên nâng cao ý thức trách nhiệm, tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên do Điều lệ Đảng quy định và các nhiệm vụ được chi bộ phân công; nâng cao ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần tự phê bình và phê bình; tăng cường đoàn kết, thống nhất và tình thương yêu đồng chí trong chi bộ; cấp ủy nắm chắc tình hình tư tưởng, phẩm chất đạo đức, lối sống của đảng viên; có biện pháp cụ thể để xây dựng đội ngũ đảng viên và xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh.

Tiếp tục đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng.

  II. Nội dung sinh hoạt chuyên đề năm 2022

          - Chuyên đề 1: Đảng viên chi bộ gương mẫu thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là thực hiện tốt 18 phần việc gia đình nơi cư trú và vận động người thân, nhân dân cùng thực hiện.

  - Chuyên đề 2: Những giải pháp dạy học trực tuyến để nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình dịch bệnh covid-19.

- Chuyên đề 3: Học tập về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Chuyên đề 4: Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

III. Thời gian thực hiện

- Quý I: Chuyên đề Đảng viên chi bộ gương mẫu thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, đặc biệt là thực hiện tốt 18 phần việc gia đình nơi cư trú và vận động người thân, nhân dân cùng thực hiện.

- Quý II: chuyên đề Những giải pháp dạy học trực tuyến để nâng cao chất lượng giáo dục trong tình hình dịch bệnh covid-19.

- Quý III: chuyên đề Học tập về tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Quý IV: chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân.

IV. Tổ chức thực hiện

Kế hoạch này triển khai đến tất cả đảng viên trong chi bộ.  Hằng quý có xây dựng kế hoạch sinh hoạt từng chuyên đề, cuối quý báo cáo việc thực hiện sinh hoạt chuyên đề, hằng tháng có đánh giá những mặt làm được, chưa được để có giải pháp uốn nắn. Yêu cầu đảng viên nghiêm chỉnh thực hiện, giao cho lãnh đạo cơ quan theo dõi tổ chức thực hiện và báo chi bộ hằng tháng. Cuối năm tổ chức tổng kết đánh giá kết quả đạt được và chưa được nhằm rút kinh nghiệm thực hiện tiếp theo.

Quá trình tổ chức thực hiện nội dung chuyên đề có khó khăn kịp thời báo cáo về chi ủy để chấn chỉnh kịp thời.

 

Nơi nhận:

-   - Đảng ủy xã Đông Yên (để báo cáo)

-   - Tập thể đảng viên

-   - Công đoàn                  

-   - Đoàn TN                  

L- - Lưu CB

                           T/M CHI BỘ

                             BÍ THƯ

 

 

 

 

                  Trần Hoàng Khanh


Tập tin đính kèm
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết