Tiêu điểm
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công tác phê bình và tự phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2021

BIÊN BẢN

Về việc tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên

năm 2021

-----

I. THÀNH PHẦN, THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM   

Vào lúc lúc 7h30’ ngày 04 tháng 12 năm 2021, tại trường THCS Đông Yên, tiến hành Hội nghị tự phê bình và phê bình, đánh giá chất lượng đảng viên năm 2021 như sau:

- Tổng số đảng viên: 36 đảng viên

- Tổng số đảng viên có mặt: 36

- Tổng số đảng viên vắng mặt: 0

- Đảng viên chính thức: 33, đảng viên dự 03 (trong đó 1 đảng viên dự bị kết nạp dưới 6 tháng)

- Chủ trì: Trần Hoàng Khanh – BT chi bộ trường THCS Đông Yên

- Thư Ký: Bùi Thị Trúc Giang

- Tham dự và chỉ đạo Hội nghị: Đ/c Lê Văn Le Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Đông Yên

II. TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

- Đ/c Vũ Tuấn Anh, Chi ủy viên tuyên bố lí do, giới thiệu đại biểu

- Đ/c Trần Hoàng Khanh quán triệt nội dung, tinh thần kiểm điểm đảng viên cuối năm 2021, thông qua quy trình kiểm điểm đảng viên, gồm:

+ Đảng viên thông qua bản tự kiểm điểm, phiếu tự chấm điểm, bản kê khai tài sản năm 2021;

+ Người chủ trì thông qua bản nhận xét đảng viên nơi cư trú năm 2021 và những nội dung gợi ý của cơ quan cấp trên (nếu có)

+ Người chủ trì thông qua gợi ý những nội dung cần kiểm điểm, tập thể chi bộ kiểm điểm (cá nhân góp ý nói rõ quan điểm về mức xếp loại của đảng viên được góp ý)

+ Người chủ trì kết luận ưu điểm, hạn chế từng đảng viên

+ Đảng viên tiếp thu ý kiến góp ý và hứa hẹn khắc phục

- Ý kiến chỉ đạo Đ/c Lê Văn Le: Quán triệt tinh thần kiểm điểm, mặt dạn góp ý ưu điểm, hạn chế trên tinh thần thẳng thắn xây dựng, không lợi dụng kiểm điểm để vùi dập, nhục mạ đồng chí, ý kiến phải liên tục không để thời gian chết, thời thực hiện kiểm điểm trong 1 ngày.

- Đ/c Khanh thay mặt chi bộ tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đ/c Lê Văn Le

- Tiếp theo Đ/c Khanh thông qua thứ tự kiểm điểm và tiến hành kiểm điểm theo các bước như trên đã trình bày, các ý kiến góp ý cho từng đồng chí như sau:

1. Đ/c Trần Hoàng Khanh

+ Đ/c Hoàng Anh: Nhiệt tình trong công tác, trong thời gian dịch bệnh cũng luôn có mặt làm việc tại trường.

+ Đ/c Phố: Triển khai rất kịp thời các văn bản, giúp đỡ giáo viên khi gặp khó khăn trong công tác. Thống nhất với xếp loại của đ/c Khanh.

+ Đ/c Phần: Thống nhất với bản kiểm điểm và thống nhất cách xếp loại của đ/c Khanh.

+ Đ/c Nguyễn Phương Bình kết luận

* Ưu điểm: Tập thể thống nhất theo bản tự kiểm và mức tự đánh giá làm rõ thêm các ưu điểm: Nhiệt tình trong công tác, trong thời gian dịch bệnh cũng luôn có mặt làm việc tại trường; Triển khai rất kịp thời các văn bản, giúp đỡ giáo viên khi gặp khó khăn trong công tác

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm điểm,

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Đ/c Nguyễn Phương Bình

+ Đ/c Phố: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại

+ Đ/c Phần: Thống nhất mức tự xếp loại. Đ/c Bình luôn nhiệt tình trong công tác, luôn kịp thời giúp đỡ giáo viên.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Tập thể thống nhất theo bản tự kiểm và mức tự đánh giá làm rõ thêm các ưu điểm: Nhiệt tình trong công tác, luôn kịp thời giúp đỡ giáo viên, làm tốt công tác tham mưu cho Bí thư, Hiệu trưởng.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm điểm,

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

3. Đ/c Bùi Thị Trúc Giang

+ Đ/c Ngân: Luôn nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách. Thống nhất cách xếp loại.

+ Đ/c Loan: Phụ trách nhiều mảng công việc, luôn hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ, giúp đỡ anh em gặp khó khăn trong công việc.

+ Đ/c Nguyễn Tài: Thống nhất cách xếp loại.

+ Đ/c Bình: Nhiệt tình trong công việc, cần kịp thời xử lí công việc để hoàn thành kịp thời kế hoạch giáo dục. Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Tập thể thống nhất theo bản tự kiểm và mức tự đánh giá làm rõ thêm các ưu điểm: Luôn nhiệt tình trong công tác, hoàn thành tốt các loại hồ sơ sổ sách nhất là kết hoạch dạy học; luôn hoàn thành rất tốt mọi nhiệm vụ, giúp đỡ anh em gặp khó khăn trong công việc.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm điểm, công tác đôn đốc tổ viên xây dựng kế hoạch giáo dục còn chậm, chất lượng học sinh giỏi tổ chuyên môn còn thấp.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

4. Đ/c Cao Tấn Tài

+ Đ/c Phố: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Chưa mạnh dạn góp ý đồng nghiệp.

+ Đ/c Phần: Thống nhất mức tự xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm, chưa mạnh dạn góp ý đồng nghiệp, một số nội dung ở nơi cư trú chưa được đánh mức cao nhất

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

5. Đ/c Đào Thị Kiều Loan

+ Đ/c Phố: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Thể thức văn bản chưa đúng, đôi lúc còn dự họp trễ.

+ Đ/c Phần: Thống nhất mức tự xếp loại.

 + Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm, thể thức văn bản chưa đúng, đôi lúc còn dự họp trễ.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

6. Đ/c Nguyễn Trung Việt

+ Đ/c Bình: Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Danh: thống nhất nội dung trong bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

7. Đ/c Võ Văn Phố

+ Đ/c Bình: Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Danh: thống nhất nội dung trong bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Đ/c Phố năng nỗ, đi đầu trong việc tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

8. Đ/c Hồ Thị Hiếu

+ Đ/c Bình: Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Danh: thống nhất nội dung trong bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

9. Đ/c Nguyễn Trung Nhất

+ Đ/c Phần: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Phố: Thống nhất cách xếp loại. Chưa đánh số trang trong bản kiểm điểm;

+ Đ/c Phương: Có nhiều ưu điểm trong công tác giang dạy và công tác tổ chuyên môn.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Tập thể thống nhất theo bản tự kiểm và mức tự đánh giá làm rõ thêm các ưu điểm: Có nhiều ưu điểm trong công tác giang dạy và công tác tổ chuyên môn.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm điểm, Chưa đánh số trang trong bản kiểm điểm;

10. Đ/c Huỳnh Nguyễn Trung Hiếu

+ Đ/c Phần: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Phố: Thống nhất cách xếp loại.

+ Đ/c Phương: Thống nhất với đánh giá trong bản kiểm điểm.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

11. Đ/c Đỗ Dạ Lan

+ Đ/c Phần: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Phố: Thống nhất cách xếp loại. Kỹ năng soạn thảo thể thức văn bản đôi lúc chưa đúng quy định 

+ Đ/c Phương: Thống nhất với đánh giá trong bản kiểm điểm, chưa mạnh dạn hơn trong các cuộc họp.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm. Kỹ năng soạn thảo thể thức văn bản đôi lúc chưa đúng quy định, chưa mạnh dạn hơn trong các cuộc họp.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

12. Đ/c Lê Út Thêm

+ Đ/c Nam Kỳ: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Phương: Thống nhất cách xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm HS điểm B.

+ Đ/c Bình: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác chủ nhiệm HS điểm B.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

13. Đ/c Nguyễn Đắc Danh

+ Đ/c Nam Kỳ: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Phương: Thống nhất cách xếp loại. Tích cực trong giảng dạy, tuy nhiên trong giảng dạy On line chưa thật tốt cần mạnh dạn học hỏi thêm.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm. Kỹ năng dạy Online còn hạn chế

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

14. Đ/c Lý Thanh Nhân

+ Đ/c Nam Kỳ: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại, còn trễ giờ họp, còn chậm trong xử lý thông tin yêu cầu của nhà trường.

+ Đ/c Phương: Thống nhất cách xếp loại. Tích cực trong giảng dạy, còn hạn chế dạy Online

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm. Kỹ năng dạy Online còn hạn chế, còn trễ giờ họp, còn chậm trong xử lý thông tin yêu cầu của nhà trường.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

15. Đ/c Nguyễn Văn Phương

+ Đ/c Bình: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Tích cực giúp đỡ anh em đồng nghiệp trong việc giảng dạy online

+ Đ/c Danh: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Loan: Thống nhất tự xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm, một số công việc đột xuất xử lí chưa kịp thời

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

16. Đ/c Phan Văn Phần

+ Đ/c Bình: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Danh: Mặc dù kiêm nhiệm rất nhiều việc nhưng vẫn hoàn thành tốt công việc.

+ Đ/c Loan: Thống nhất tự xếp loại, ghi nhận sự tiến bộ trong việc sửa đồi khuyết điểm giao tiếp đồng nghiệp.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm, ghi nhận sự tiến bộ trong việc sửa đồi khuyết điểm giao tiếp đồng nghiệp.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

17. Đ/c Vũ Tuấn Anh

+ Đ/c Phương: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Phần: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công việc.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

18. Đ/c Dương Thanh Tèo

+ Đ/c Phương: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Phần: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác.

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

19. Đ/c Tống Nam Kỳ

+ Đ/c Phương: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Phần: Tích cực trong công tác, làm tốt trong công tác phụ giúp y tế việc tiêm ngừa covid 19 và thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Phương: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Phần: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất bản kiểm điểm, mức tự xếp loại. Tích cực, nhiệt tình trong công tác, đặc biệt là công tác chống dịch Covid 19

* Khuyết điểm: Thống nhất bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

20. Đ/c Trần Hữu Nghị

+ Đ/c Giang: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình, tuy nhiên kết quả học tập của hs khối 6 còn thấp, xây dựng kết hoạch dạy giáo dục chưa đúng tiến độ.

+ Đ/c Bân: thống nhất cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình.

* Khuyết điểm: kết quả học tập của hs khối 6 còn thấp, xây dựng kết hoạch dạy giáo dục chưa đúng tiến độ.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

21. Đ/c Hồ Thị Diễm

+ Đ/c Giang Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình, tuy nhiên kết quả học tập của hs khối 6 còn thấp, xây dựng kết hoạch dạy giáo dục chưa đúng tiến độ.

+ Đ/c Bân: thống nhất cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm, ít phát biểu đóng góp ý kiến

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

22. Đ/c Thái Kim Ngọc

+ Đ/c Giang Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Bân: thống nhất cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm, ít phát biểu đóng góp ý kiến

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

23. Đ/c Nguyễn Trung Định

+ Đ/c Vân : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác

+ Đ/c Hải : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm, ít phát biểu đóng góp ý kiến

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

24. Đ/c Huỳnh Hoàng Hiệp

+ Đ/c Vân : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác

+ Đ/c Hải : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm, ít phát biểu đóng góp ý kiến

* Xếp loại: Tập thể không xếp loại vì kết nạp đảng dưới 6 tháng

25. Đ/c Nguyễn Quốc Ngân

+ Đ/c Vân : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác

+ Đ/c Hải : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

26. Đ/c Nguyễn Văn Hải

+ Đ/c Bân: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Hoàng Anh : Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

27. Đ/c Đỗ Thị Thanh Vân

+ Đ/c Bân: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Hoàng Anh : Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi được phân công, chẳng hạn nhiệm vụ phối hợp với xã tổ chức luyện tập cho học sinh đồng diễn Hội thao cấp xã

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

28. Đ/c Trần Thị Xuyến

+ Đ/c Bân: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Hoàng Anh : Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm, tỷ lệ học sinh đọc sách còn thấp.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

29. Đ/c Danh Phước Lộc

+ Đ/c Tài: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Trong công tác giảng dạy còn bị phụ huỳnh phàn nàn cần sửa chữa, Kế hoạch bài dạy cần lập rõ ràng hơn và nộp kịp thời.

+ Đ/c Hoàng anh: Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình với học sinh và đồng nghiệp.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm. Trong công tác giảng dạy còn bị phụ huỳnh phàn nàn cần sửa chữa, Kế hoạch bài dạy cần lập rõ ràng hơn và nộp kịp thời.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

30. Đ/c Triệu Thị Bân

+ Đ/c Tài: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác, quản lý tốt lớp chủ nhiệm

+ Đ/c Hoàng anh: thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác, quản lý tốt lớp chủ nhiệm

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

31. Đ/c Trần Thị Hải Yến

+ Đ/c Tài: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác, quản lý tốt lớp chủ nhiệm

+ Đ/c Hoàng anh: thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác, quản lý tốt lớp chủ nhiệm

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

32. Đ/c Trần Thị Hương

+ Đ/c Yến : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Tài: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác, quản lý tốt lớp chủ nhiệm

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

33. Đ/c Nguyễn Hoàng Anh

+ Đ/c Yến : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình năng nổ trong công tác.

+ Đ/c Tài: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Có đạo đức lối sống tốt, hồ sơ sổ sách thực hiện đầy đủ.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình trong công tác, có nhiều ý kiến đóng góp xây dựng tổ chức có chiều sâu, mang tính đột phá.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

34. Đ/c Mã Trang Đài

+ Đ/c Yến : Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Nhiệt tình năng nổ trong công tác, quản lý tốt lớp chủ nhiệm

+ Đ/c Tài: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

35. Đ/c Bùi Minh Luân

+ Đ/c Bân: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Hoàng Anh : Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Tài: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm, tỷ lệ học sinh đọc sách còn thấp.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành nhiệm vụ.

36. Đ/c Nguyễn Văn Tài

+ Đ/c Bân: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại

+ Đ/c Hoàng Anh : Thống nhất cách xếp loại. Năng nổ, nhiệt tình trong công tác, kỹ năng bồi dưỡng học sinh giỏi tốt.

+ + Đ/c Yến : Thống nhất cách xếp loại

+ Đ/c Khanh kết luận:

* Ưu điểm: Thống nhất nội dung bản kiểm điểm và cách xếp loại. Năng nổ, nhiệt tình trong công tác, kỹ năng bồi dưỡng học sinh giỏi tốt, quản lý lớp chủ nhiệm tốt.

* Khuyết điểm: Thống nhất theo bản tự kiểm, tỷ lệ học sinh đọc sách còn thấp.

* Xếp loại: Tập thể thống nhất xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ.

III. ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG ĐẢNG VIÊN

1. Đ/c Khanh Triển khai phần bỏ phiếu xếp loại của đảng viên.

2. Giới thiệu tổ bầu cử, Đồng chí Phan Văn Phần và Đ/c Huỳnh Nguyễn Trung Hiếu

3. Kết  quả bỏ phiếu

Stt

Họ và tên

Kết quả biểu quyết của chi bộ

Số phiếu tán thành

Kết quả mức xếp loại sau bỏ phiếu

1

Trần Hoàng Khanh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

2

Nguyễn Phương Bình

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

3

Nguyễn Hoàng Anh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

4

Nguyễn Văn Tài

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

5

Triệu Thị Bân

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32/33, tỷ lệ 97%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

6

Đào Thị Kiều Loan

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32/33, tỷ lệ 97%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

7

Dương Thanh Tèo

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31/33, tỷ lệ 94%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

8

Phan Văn Phần

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32/33, tỷ lệ 97%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

9

Nguyễn Trung Nhất

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

10

Võ Văn Phố

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

11

Nguyễn Văn Hải

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

12

Nguyễn Trung Việt

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

13

Nguyễn Văn Phương

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

14

Huỳnh Nguyễn Trung Hiếu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

15

Bùi Thị Trúc Giang

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

16

Mã Trang Đài

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

17

Trần Thị Hải Yến

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

18

Trần Thị Hương

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32/33, tỷ lệ 97%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

19

Danh Phước Lộc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31/33, tỷ lệ 94%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

20

Vũ Tuấn Anh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

21

Hồ Thị Hiếu

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

22

Trần Hữu Nghị

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

23

Nguyễn Quốc Ngân

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

24

Thái Kim Ngọc

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

25

Hồ Thị Diễm

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

26

Đỗ Thị Thanh Vân

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

27

Lê Út Thêm

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

28

Nguyễn Trung Định

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

29

Tống Nam Kỳ

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

30

Đỗ Dạ Lan

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31/33, tỷ lệ 94%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

31

Nguyễn Đắc Danh

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

32

Cao Tấn Tài

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33

Trần Thị Xuyến

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành tốt nhiệm vụ

34

Lý Thanh Nhân

Hoàn thànhnhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thànhnhiệm vụ

35

Bùi Minh Luân

Hoàn thành nhiệm vụ

33/33, tỷ lệ 100%

Hoàn thành nhiệm vụ

36

Huỳnh Hoàng Hiệp

Không xếp loại

 

Không xếp loại

Qua kết quả trên có 33 đảng viên được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 02 đảng viên được xếp loại hoàn thành nhiệm vụ, 01 đảng viên không xếp loại (do thời gian kết nạp chưa đủ 6 tháng)

IV. BẦU CHỌN ĐẢNG VIÊN XUẤT SẮC VÀ ĐỀ NGHỊ CẤP TRÊN KHEN THƯỞNG

Đ/c Khanh hướng dẫn bầu chọn đảng viên suất sắc và gợi ý bầu chọn, theo chỉ tiêu Chi bộ bầu chọn 6 đồng chí, từ đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụi và được đánh giá viên chức xuất sắc để bầu đảng viên xuất sắc để đề nghị cấp trên khen thưởng.

Chi bộ đã tiến hành thảo luận, giới thiệu các đồng chí có thành tích nổi bật trong năm (trong đó Đ/c Khanh và Đ/c Bình xin rút khỏi danh sách bầu đảng viên xuất sắc) trên tinh thần dân chủ, sau đó chi bộ tiến hành bỏ phiếu bầu 6 đồng chí từ danh sách 33 đồng chí vừa được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, sau bầu chọn chi bộ đã chọn được 6 đồng chí là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đề nghị Đảng ủy khen thưởng như sau:

Stt

Họ và tên

Kết quả

Phụ ghi

1

Nguyễn Trung Nhất

27/33, đạt 75%

 

2

Võ Văn Phố

31/33, đạt 86%

 

3

Trần Thi Hương

21/33, đạt 58%

 

4

Trần Thị Hải Yến

30/33, đạt 83%

 

5

Nguyễn Văn Tài

25/33, đạt 69%

 

6

Huỳnh Nguyễn Trung Hiếu

27/33, đạt 75%

 

Sau khi kết thúc việc bầu chọn đảng viên xuất sắc chi bộ đã nghe đồng chí Lê Văn Le đánh giá, nhận xét buổi hội nghị, đồng thời chỉ đạo một số nội dung:

+ Chi bộ chỉ đạo đảng viên chỉnh sửa, bổ sung bản tự kiểm điểm, các hồ sơ đính kèm nộp về Đảng ủy trước ngày 15/12/2021. Chú ý phần thể thức văn bản.

+ Đồng chí Bùi Thị Trúc Giang, thư ký thông qua  nội dung biên bản trước chi bộ, được tập thể thống nhất nội dung 100%

Biên Bản kết thúc cùng ngày lúc 16h 20 phút

                  Thư ký                                                                          Chủ tọa

     

 

        Bùi thị Trúc Giang                                                       Trần Hoàng Khanh


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết